Ieškome komandos nario

Ieškome prevencinės veiklos specialisto. Atranka vyksta iki 2021 m. kovo 31 d. Įdarbinama pagal darbo sutartį 0,5 etato. Pareiginės algos koeficientas 6,4.

Norint užimti šias pareigas prašome pateikti :

 1.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. Vairuotojo pažymėjimo kopiją;
 3. Asmens tapatybės dokumento kopiją;
 4. Prašymą dalyvauti atrankoje.

Dokumentai priimami adresu Raseinių g. 2, Šilinės kaimas, Jurbarko r. arba el. paštu info@prpd.lt Visais klausimais kreipkitės tel. (8447) 41723 ar 8 675 28984.

PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS PREVENCINĖS VEIKLOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖ

 1. Panemunių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) prevencinės veiklos specialistas yra 4 grupės specialistas.
 2. Pareigybės lygis – A2.

PASKIRTIS

 1. Panemunių regioninio parko direkcijos prevencinės veiklos specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Panemunių regioninio parko (toliau – Regioninis parkas) prevencinę veiklą, padėti vietos gyventojams laikytis saugomoje teritorijoje taikomų specialiųjų teisės aktų reikalavimų, ugdyti vietos gyventojų ir lankytojų vertybinį saugomos teritorijos tikslų supratimą, gamtos apsaugos nuostatas, įtraukti vietos gyventojus, bendruomenes, kitus suinteresuotus asmenis į saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimą.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  • būti susipažinusiu su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose bei Regioninio parko ir Direkcijos veiklą;
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją bei daryti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
  • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus;
  • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
  • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • bendrauja su kiekvienu suinteresuotu asmeniu, direkcijos kompetencijos ribose padeda spręsti iškylančias problemas, tiesiogiai teikia informaciją (konsultuoja) apie saugomos teritorijos steigimo tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, planavimą, projektavimą, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemones, saugomų teritorijų lankymą ir išskirtinė vertę;
  • teikia informaciją apie ūkinės veikos galimybes, bendruomenėms – apie projektus, kuriuos įgyvendindama bendruomenė galėtų prisidėti prie saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimo;
  • dalyvauja vietos bendruomenių, vietos savivaldos, švietimo įstaigų ir kitų institucijų, asociacijų ir kitų suinteresuotų asmenų organizuojamų su gamtos apsauga, kultūros paveldu, turizmu susijusiuose renginiuose;
  • lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, supažindina su saugomos teritorijos lankymo taisyklėmis, saugomomis gamtos, kultūros paveldo vertybėmis, kraštovaizdžiu ir biologine įvairove, Direkcijos veikla;
  • dalyvauja vykdant lankytojų, vietos gyventojų kokybinę ir kiekybinę analizę, apklausas, siekiant išsiaiškinti jų interesus, įpročius, poreikius, rekreacines apkrovas, analizuoja gautus duomenis;
  • teikia pasiūlymus saugomos teritorijos tikslams įgyvendinti, rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonėms taikyti, stebi ir vertina įgyvendinamų priemonių efektyvumą ir suinteresuotų asmenų interesų suderinimą;
  • stebi fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, pataria, pasiūlo geriausius būdus ir formas numatomai veiklai vykdyti;
  • gavus informaciją, apie saugomoje teritorijoje planuojamą vykdyti veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, išsiaiškina ar planuojantis veiklą vykdyti asmuo turi pakankamai informacijos apie veiklai keliamus reikalavimus, procedūras, pateikia trūkstamą informaciją, paaiškina grėsmes;
  • gavus informaciją ar įtarus / nustačius galimą teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje, pažeidimą, imasi visų įmanomų priemonių, kurios sumažintų pažeidimo padarinius, išsiaiškina pažeidimo padarymo priežastis, paaiškina pažeidimo esmę, neigiamą veiklos pobūdį, nurodo teisėtą būdą pažeidimui išvengti, apie pažeidimą informuoja kompetentingas institucijas;
  • bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, vietos savivaldos institucijomis, siekiant į saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau asmenų, institucijų, organizacijų, koordinuoja jų veiksmus, skatina iniciatyvas;
  • rengia ir įgyvendina projektus, kuriais įgyvendinami saugomos teritorijos tikslai;
  • agituoja įsitraukti į saugomos teritorijos tvarkymą, naudojantis įvairių fondų lėšomis;
  • organizuoja savanorių darbą, t. y. įtraukia į saugomos teritorijos tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus saugomos teritorijos tikslams ir vertybių apsaugai;
  • tikrina ir vertina bendrą saugomos teritorijos būklę, renka informaciją apie žemės sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų veiklos atitiktį saugomos teritorijos planavimo dokumentuose nustatytiems sprendiniams;
  • bendradarbiauja su kitų saugomų teritorijų direkcijų specialistais, atsakingais už prevencinę veiklą, taip pat AAD pareigūnais, dalijasi gerąja patirtimi.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Panemunių regioninio parko direktoriui.
Translate \ Vertimas
Font Resize
Contrast