Panemunių regioninio parko direkcija skelbia atranką rekreacijos rinkodaros specialisto pareigybei užimti.

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Rekreacijos rinkodaros specialisto darbo vieta – Raseinių g. 2, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko rajono savivaldybė.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti:

– Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

– Gyvenimo aprašymą;

– Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

– Vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 27 d. įskaitytinai.

Dokumentai priimami, informacija teikiama adresu:

Raseinių g. 2, Šilinės k., Skirsnemunės sen., LT-74465 Jurbarko rajono savivaldybė, direktorius Mindaugas Janušonis mob. tel. Nr. 8 675 28984;. tel. (8 447) 41723, arba el. p. info@prpd.lt

 

 

PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS REKREACIJOS RINKODAROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

PAREIGYBĖ

1.    Panemunių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) rekreacijos rinkodaros specialistas yra 243106 grupės specialistas (rinkodaros specialistai).

2.    Pareigybės lygis – A2.

 

PASKIRTIS

 

3.    Panemunių regioninio parko direkcijos rekreacijos rinkodaros specialisto pareigybė reikalinga Panemunių regioninio parko (toliau – regioninis parkas) vertybių viešinimui, lankytojų informavimui ir aptarnavimui lankytojų centre, pažintinio turizmo skatinimui, programų (projektų) vykdymui ir kitų Direkcijos nuostatuose numatytų tikslų įgyvendinimui.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.      būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose bei Regioninio parko ir Direkcijos veiklą;

4.2.      turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.3.      mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją bei daryti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.4.      sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus;

4.5.      mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.6.      mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų) pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.7.      turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5.      Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1.       vadovaujantis Panemunių regioninio parko tvarkymo planu, teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims dėl rekreacinės plėtros galimybių Regioniniame parke;

5.2.       teikia siūlymus Regioninio parko direktoriui dėl teisės aktų reglamentuojančių rekreacinę Regioninio parko veiklą tobulinimo;

5.3.      kaupia, rengia ir viešina informaciją apie Regioninio parko vertybes, jų apsaugą, lankytinas vietas ir objektus, rekreacinę infrastruktūrą;

5.4.       rengia medžiagą Direkcijos reprezentaciniams ir kitiems leidiniams, lauko informacinei sistemai;

5.5.       savo kompetencijos ribose rengia Direkcijos informacinius pranešimus žiniasklaidai, visuomenei, įstaigos internetinei svetainei ir socialiniams tinklams;

5.6.       dalyvauja regioninio parko lauko informacinės sistemos ir rekreacinės infrastruktūros kūrime, vykdo jos priežiūrą, pildo rekreacinės infrastruktūros pasus;

5.7.       aptarnauja lankytojus Direkcijos lankytojų centre, esant poreikiui veda ekskursijas Regioninio parko teritorijoje ir edukacinius užsiėmimus;

5.8.       teikia informaciją lankytojams ir suinteresuotoms grupėms apie Regioninio parko vertybes, Direkcijos veiklą ir teikiamas paslaugas, turistinius maršrutus, poilsio ir maitinimo sąlygas ir kitas turistines paslaugas, žodžiu informuoja sutiktus parko lankytojus, gyventojus, besikreipiančius asmenis arba ruošia ir dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;

5.9.       rengia ir teikia Regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

5.10.  platina valstybinio parko lankytojo bilietus;

5.11.  pagal kompetenciją organizuoja renginius, dalyvauja Direkcijos ir bendruomenės renginiuose, parodose;

5.12.  rengia, įgyvendina ir administruoja projektus ar programas finansuojamas iš ES ar kitų fondų lėšų, susijusias su rekreacija ir rinkodara;

5.13.  vykdo Regioninio parko lankytojų monitoringą;

5.14.  pagal kompetenciją rengia dokumentus, ataskaitas ir kito pobūdžio informaciją, teikia pasiūlymus Regioninio parko direktoriui rekreacijos rinkodaros klausimais, tvarko bylas pagal patvirtintą Direkcijos dokumentacijos planą;

5.15.  bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, vietos bendruomenėmis;

5.16.  organizuoja savanorių darbą, siekiant įtraukti į Regioninio parko priežiūrą, tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus, moksleivius ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus Regioninio parko tikslams ir vertybių apsaugai;

5.17.  vykdo kitus direktoriaus raštiškus bei žodinius pavedimus.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

6.      Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Regioninio parko direktoriui.